De Blinkert zorgt voor onrust; oud-wethouder leidt buurtprotest
Door Kees Koudstaal
fractievoorzitter BOP
15 juni 2010 (laatste aanvulling 28 juni)Aan het einde van de Zandvoordweg ligt het verpleeghuis De Blinkert. Dit zorgcomplex van het Leger des Heils is een kleine tien jaar geleden gebouwd om plaats te bieden aan 76 bewoners die kampen met een psychogeriatrische en/of somatische aandoening. De aan de Ringlaan gelegen De Harscamp maakt onderdeel uit van dezelfde zorginstelling. In die monumentale villa worden momenteel 15 ernstig zieke dak- en thuislozen opgevangen. De Harscamp voldoet niet langer aan de eisen die in deze tijd worden gesteld. Op termijn moet de groep bewoners die daar wordt verpleegd dan ook elders worden ondergebracht. De leiding van de zorginstelling heeft als locatie gekozen voor De Blinkert. Al gedurende een jaar of drie worden daar op een gesloten afdeling ook mensen verpleegd die lijden aan een ernstige vorm van het Korsakov syndroom.

De voormalig dak- en thuislozen verkeren allen door overmatig drank- en drugsgebruik in een gezondheidstoestand die intensieve verpleging en verzorging noodzakelijk maakt. Feitelijk is een belangrijk deel van deze ernstig zieke patiënten qua leeftijd niet bejaard, maar door de leefwijze in het verleden kan deze groep thans wel als zodanig worden aangemerkt.

De leiding van De Blinkert heeft het plan opgevat om de locatie aan de Zandvoortweg meer en meer open te stellen voor deze categorie zorgbehoevenden. Op termijn zal de oorspronkelijke doelgroep (bejaarden) een plek gaan vinden in andere, meer kleinschalige zorglocaties in Baarn. Dit past binnen het landelijk beleid, dat zegt dat met name bejaarden met een dementie beter tot hun recht komen in kleinere woonvormen. Het Leger des Heils is in overleg met de gemeente en Eemland Wonen om te komen tot de bouw van dergelijke locaties. Men ziet mogelijkheden op het terrein van De Harscamp en ook aan de Jan Steenlaan. In het verleden waren ook de Nieuw Baarnstraat (slagerij Luiten) en de Schaepmanflats voor dit doel in beeld.
Ondertussen wordt het zorgpersoneel in De Blinkert specifiek bijgeschoold om de 'nieuwe' groep patiënten, die een eigen specifieke aanpak nodig heeft, te kunnen verplegen.

Onrust in de buurt
Een grote groep omwonenden maakt zich ernstig zorgen over de opvang van, zoals men dat noemt, 'drugs en alcoholverslaafden' in De Blinkert. Zij ziet dit als een bedreiging voor de veiligheid van de buurt en bovendien niet passend zo dichtbij een school (Gaspard de Coligny). Men vreest overlast van drank- en drugsgebruikers. Als spreekbuis voor de omwonenden treedt op de pas afgetreden VVD-wethouder Lieberwerth. Hij uit felle kritiek op de opvang, die zijns inziens moet worden gezien als illegaal, omdat het geldende bestemmingsplan voor dit deel van Baarn een en ander in de weg zou staan. Het bestemmingsplan zou namelijk bepalen dat het verpleeghuis expliciet plaats moet bieden aan dementerende bejaarden. De gemeente moet dan ook handhavend optreden tegen het illegale gebruik van De Blinkert, zo vindt de oud-wethouder.

Enkele feiten
Staat u mij toe dat ik mij in dit bericht louter houd aan de feiten. Zo zegt het vigerende bestemmingsplan 'Noord/ Noord-West' over de plaats waar De Blinkert is gevestigd dat daar de bestemmingsbepaling 'Maatschappelijke doeleinden' op rust: sociaal-cultureel werk, onderwijs, vorming en sportbeoefening, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, waaronder bejaardenhuisvesting en bejaardenverzorging.
Uit niets blijkt dat De Blinkert exclusief en specifiek zorg zou moeten verlenen aan dementerende ouderen/bejaarden. Sterker nog, in 2004 heeft de gemeenraad de visie 'Wonen, Welzijn en Zorg' vastgesteld, waarin over de zorginstelling staat te lezen: 'De Blinkert is een nieuw gecombineerd (= somatisch en psychogeriatrisch) verpleeghuis met 75 plaatsen voor senioren en jongere zorgvragers'. Van illegaal handelen door de zorginstelling is dan ook absoluut geen sprake.Een persoonlijke noot
Daar waar de groep verontruste omwonenden niet is ingegaan op de uitnodiging van de leiding van De Blinkert om zich tijdens een inloopmiddag/avond nader te laten informeren over dat wat daar gebeurt c.q. staat te gebeuren, bezocht ik de instelling wel een aantal malen.
Ik kan niet anders zeggen dan dat ik groot respect heb voor het intensieve verzorgende en verplegende werk dat daar wordt verzet. Als ik in de krant lees, dat onder aanvoering van de oud-wethouder de omwonenden zich 'tot het uiterste zullen verzetten tegen de plannen van het Leger', kan ik niet anders dan de wenkbrauwen fronsen. Dat er bij mensen die onvoldoende op de hoogte zijn van dat wat er feitelijk gebeurt in De Blinkert ongerustheid bestaat, daar kan ik inkomen. Een oud-wethouder die het verzet leidt en kennelijk willens en wetens onjuiste informatie op de mat legt, vind ik echter ongepast.
Inmiddels is er door de VVD-fractie een aantal mondelinge vragen over deze kwestie aangekondigd. Ze tenderen alle in een richting die duidelijk maakt dat die fractie op een lijn zit met de oud-wethouder. Het duidelijkst wordt dat geïllustreerd aan de hand van deze vraag: 'Bent u het met ons eens dat het voornemen van het Leger des Heils uiterst ongewenst is en zo ja op welke wijze denkt u dat te voorkomen?'

Tenslotte nog dit.
Natuurlijk zie ook ik de noodzaak in van adequate zorgverlening aan bejaarde dementie patiënten. Het is echter zeer de vraag of de door de verontruste bewoners in deze geschetste behoefte - grootschalige opvang in De Blinkert - vandaag de dag nog passend is. Het accent binnen dit zorgveld ligt namelijk op een zo lang mogelijk verblijf van deze groep patiënten in de eigen woonsituatie, vanzelfsprekend gekoppeld aan een belangrijke dosis extramurale zorgverlening. Als zorgverlening in de thuissituatie niet langer mogelijk/gewenst is dan past opvang in kleinschalige woonvormen het best. De gemeente zal dan ook actief moeten zoeken naar mogelijkheden om binnen de gemeente Baarn kleinschalige woonvormen te creëren om de opvang van deze groep van hulpbehoevenden mogelijk te maken. Een en ander sluit volledig aan bij de uitgangspunten van de hierboven aangehaalde gemeentelijke visie op 'Wonen, Welzijn en Zorg'. Maar die visie is kennelijk allang weer vergeten en terecht gekomen in de spreekwoordelijk onderste lade...

Dit schrijft de Gooi & Eemlander in de editie van 17 juni 2010

Dit meldt de website van Gooi & Eemlander op 21 juni 2010

N
og een paar regeltjes over de VVD-vragen in de raad

Zoals hierboven gemeld, stelde de VVD tijdens de raadsvergadering van juni een aantal vragen aan het college van burgemeester en wethouders aangaande de situatie in en rond de Blinckert. U kunt ze hier nalezen. PvdA-wethouder Joost de Wilde ging in zijn beantwoording uitgebreid in op de 'affaire' en kon alle vragen van zijn liberale coalitiegenoten met groot gemak pareren. De Blinckert overtreedt met de opvang van de ernstig ziek ex-drank en -drugverslaafden geen enkele regel.
En nu maar afwachten wat er waar wordt van de in de Gooi- en Eemlander geschreven regels, dat 'Baarn de borst mag natmaken voor een juridisch gevecht tegen de opvang van de ernstig zieke drugs- en alcoholverslaafden in verpleeghuis De Blinkert, als het Leger des Heils de plannen weigert terug te draaien'.@: bopbaarn@gmail.com
url: www.bopbaarn.nlPostbus 130
3740 AC Baarn
Telefoon (035) 5416850 of 5424227
GSM 06 285 66277